Malayalam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ajn-t\m-«-¯nsâ sFXnlyw

Hcn-¡Â ssIem-k-¯n \n{Z-bn-em-bn-cp¶ {io]mÀÆXn tZhn Hcp Zpxkz]v\w ImWp-hm³ CS-bm-bn. kz]p-{X-\mb {io kp{_-Ò-Wys\ Ipdn-¨m-bn-cp-¶p. B kz]v\w \n{Z-bn \n¶pw sR«n-bp-WÀ¶ tZhn ]p{Xs\ ImWmsX BsI ]cn-{`m-´-bmbn.


"XpSÀ¶p hmbn¡pI"...

Unni Kannan Panicker

Pooja   |   Homa   |   Yantra

Mob : +919895171681,  +919846827718    Tel: 04885 220581

copyright © 2013-2020 unnikannanpanicker.com | All rights reserved | D & D by MAK